POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

strony www.protech-motors.pl

OGÓLNE INFORMACJE:

Jako Administrator danych osobowych, chronimy prywatność Użytkowników korzystających ze strony internetowej działającej pod adresem https://protech-motors.pl oraz kont społecznościowych, do których przekierowanie znajduje się na stronie internetowej, i gwarantujemy zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.

Wdrożyliśmy środki techniczne i organizacyjne, zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami RODO oraz obowiązującymi przepisami krajowymi.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Protech Motors Industrial Services sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod nr KRS: 0000992012

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- korespondencyjnie na adres:  ul. Przyległa 36; 43-300 Bielsko-Biała;

- przez e-mail: biuro@protech-motors.pl;

- telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, pod nr telefonu : +48 33 475 03 67

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych pracowników lub współpracowników klientów i kontrahentów – osób kontaktowych:

 

 

 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jesteś osobą kontaktową dla nas u naszego klienta, lub kontrahenta lub potencjalnego klienta lub kontrahenta.

 1. W związku z tym będziemy przetwarzać Twoje dane, aby:

Kontaktować się z Tobą w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami (tj. ich pracownikami/współpracownikami).

Przekazywać inne informacje o działalności i możliwych formach współpracy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu relacji z pracownikami i współpracownikami naszych kontrahentów.

Bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, w którym pracujesz lub, który reprezentujesz, czyli naszym kontrahentem – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń. 

 1. Źródło danych

Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od Twojego pracodawcy/ podmiotu, który reprezentujesz.

Od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz otrzymujemy dane takie jak Twoje imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami się zajmujesz.

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą zawarł z nami Twój pracodawca/ podmiot, który reprezentujesz, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych innych osób kontaktujących się ze Spółką

Te informacje dotyczą Cię, jeśli kontaktujesz się ze Spółką w jakiejkolwiek sprawie, a nie jesteś kontrahentem ani pracownikiem/ współpracownikiem kontrahenta lub jeżeli to Spółka (telefonicznie bądź mailowo) kontaktuje się z Tobą w jakiejkolwiek sprawie.

 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane będą przetwarzane w celu:

 • przekazania odpowiedzi na Twoje pytania, w tym kontaktować się z Tobą w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące zakresu naszej działalności.
 • Nawiązania z Tobą lub z Twoim pracodawcą/ podmiotem, który reprezentujesz – współpracę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej.
 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres roku. Po tym okresie możemy się z Tobą kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Twoich danych. 

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

 

 

 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych:

W tym zakresie będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.

Za Twoją odrębną zgodą będziemy przetwarzać Twoje dane także do prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

 1. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
 • przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy o pracę;
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy;
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych do celów prowadzenia przyszłych rekrutacji.
 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz.

Jeżeli wyraziłeś odrębną zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 2 lat od momentu ich zebrania.

 1. Odbiorcy danych:

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, 
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub umowy.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punktach niżej).

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia lub przetwarzanie danych w celach prowadzenia przyszłych rekrutacji) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres email: biuro@protech-motors.pl, listownie na adres: ul. Przyległa 36; 43-300 Bielsko-Biała, telefonicznie pod numerem : +48 33 475 03 67

Prawo wyrażenia sprzeciwu

W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

PROTECH MOTORS

Industrial Services sp. z o.o.

 

ul. Przyległa 36,
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 937-267-48-57

 

 

Youtube
facebook
instagram

top